Rezervace

Penzionu Jurášek
v Kunčicích pod Ondřejníkem

(dále také jen „penzion“)

provozovaného:

HR Penzion Jurášek s.r.o.
IČO: 04680766
DIČ: CZ04680766
se sídlem: 28. října 491/66, 702 00 Ostrava

 

 1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování
  1. Ubytování hostů v penzionu Jurášek se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě penzion Jurášek (dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).

  2. Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky rezervace či vyplnění registrační karty

  3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.

  4. Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v penzionu (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany penzionu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.

 2. Uzavření smlouvy, rezervace

  1. Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě, popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací resp. potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty, se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře, emailem na adresu ubytovatele nebo poštou zasílanou na adresu penzionu a/nebo provozovatele uvedenou v záhlaví tohoto ubytovacího řádu.

  2. Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, vystaví hostovi zálohovou fakturu na zálohu znějící na výši 30% z předpokládané ceny ubytování, kterou zašle hostovi na adresu uvedenou hostem v objednávce dle bodu 2.1 tohoto článku. Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v zálohové faktuře. Záloha není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných sedm a méně kalendářních dnů před požadovaným dnem nástupu k ubytování. V takovém případě probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku ukončení ubytování/nástupu k ubytování.

  3. K uzavření ubytovací smlouvy dochází okamžikem doručení písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli nebo vyplněním registrační karty hosta.

 3. Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování

  1. Neuhradí-li host zálohu dle čl. I. odst. 2.2 řádně a/nebo včas, rezervace ubytování se uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší.

  2. Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše objednaných služeb, přičemž sazba storno poplatku bude stanovena takto:

   Okamžik doručení odstoupení ubytovateli (v kalendářních dnech) Sazba storno poplatku (v %)
   Méně než 14 dnů 30% z ceny objednaných služeb
   Méně než 7 dnů 50 % z výše uhrazené zálohy
   Méně než 2 dny 100% z ceny objednaných služeb
  3. V případě mimořádných nabídek mohou být storno poplatky upraveny, aktuální podmínky k jednotlivým akcím v recepci penzionu.

  4. V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % ceny pobytu. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v čl. 2. odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu

 4. Příjezd do penzionu

  1. Ubytovaný ohlásí svůj příjezd na recepci penzionu pověřenému pracovníkovi.

  2. Na recepci předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas, resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem na registrační kartě.

  3. Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá v době od 14:00 do 22:00

  4. Při nástupu k ubytování host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování poníženou o uhrazenou zálohu dle čl. 2. odst. 2.2 ubytovacího řádu. Po zaplacení doplatku ceny za ubytování vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu. Ustanovení poslední věty čl. 2. odst. 2.2 tím není dotčeno, v takovém případě vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu. Při nástupu k ubytování je ubytovatel oprávněn na hostovi vyžadovat předložení platební či kreditní karty jako garanci platby až do výše 100 % předpokládané ceny za ubytování, ze které je ubytovatel po skončení ubytování oprávněn provést autorizaci platby odpovídající částce pokrývající skutečnou cenu za ubytování a ostatní náklady s ubytováním spojené, a to případně bez přítomnosti hosta (off-line), k čemuž host tím, že poskytne svou platební či kreditní kartu, dává svůj souhlas.

  5. Pověřený pracovník recepce seznámí hosta s ubytovacím řádem, a to nejpozději ke dni nástupu hosta k ubytování.

  6. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.

  7. Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v ubytovací knize či na registrační kartě. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize či na registrační kartě.

  8. 4.9 Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy, resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

 5. Obecná pravidla ubytování

  1. Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory penzionu a využívat služby s ubytováním spojené.

  2. Při nástupu do ubytování obdrží host magnetickou či čipovou kartu, od pokoje i vstupu do penzionu (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty jsou upraveny v ubytovací smlouvě.

  3. Host je povinen:

   • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;
   • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku;
   • řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;
   • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování;
   • chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;
   • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách hotelu/penzionu způsobil(y);
   • v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem;
   • při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna;
   • při odchodu z penzionu odevzdat klíč od pokoje na recepci
  4. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

   • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.);
   • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;
   • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci;
   • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
   • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování; návštěvy musí být řádně zapsány do knihy návštěv či ohlášené pracovníku recepce a jsou možné pouze v době od 7:00 do 22:00 hod se souhlasem ubytovatele; návštěvy mohou hosté přijímat jen ve společných prostorách penzionu;
   • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání;
   • umístit v prostorách penzionu zvířata. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu ubytovatele prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu.
  5. Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:

   • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;
   • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;
   • kouřit; to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem;
   • používat otevřený oheň
 6. Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

  1. Pokud host požádá, převezme od něj ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Hotel má právo vzetí věcí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Jedná se zejména o peněžní prostředky či věci (např. klenoty a jiné cennosti), jejichž hodnota přesahuje částku 30 000 Kč

  2. Ubytovatel požaduje, aby mu věci do úschovy byly předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.

  3. Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze do 15 dnů po zjištění poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host nebo osoba, která ho doprovází.

  4. Pokud host zanechá své věci na pokoji po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje ubytovatel věci hosta z pokoje a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po uhrazení dluhu na ubytování vydá ubytovatel uskladněné věci hostovi.

 7. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

  1. Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém hotelovém pokoji a k nahlédnutí u příslušného pracovníka na recepci

  2. Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.

  3. Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, je povinen vzniklou škodu ubytovateli uhradit.

  4. Odpovědnost ubytovatele za škodu na odložených věcech se řídí ust. § 2945 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  5. Odpovědnost ubytovatele za škodu na vnesených věcech je omezena 100násobkem ceny ubytování za jeden den. V ostatním se řídí ust. § 2946 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  6. Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných, nebude-li výslovně ubytovatelem prohlášené, že takové věci převzal do své úschovy.

 8. Odjezd z hotelu

  1. Ubytovaný je povinen opustit pokoj, kde je ubytován, do 11:00 hodin.

  2. Host uzamkne pokoj a zanechá klíče na recepci penzionu, pokud není domluveno jinak.

 9. Informace o nakládání s osobními údaji

  1. Penzion zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

  2. Za účelem ubytování jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa, email, telefon, číslo a typ dokladu, a to na základě dotazníku vyplněného hostem.

  3. Osobní údaje bude penzion zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených penzionem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

  4. Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní hosta údaje zpřístupněny, naleznete na recepci penzionu.

  5. Osobní údaje bude penzion zpracovávat po dobu 1 roku.

  6. Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných penzionem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

  7. Host má dále právo získat od penzionu osobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů penzion poskytnul. Penzion na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

  8. Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

  9. Správcem osobních údajů je HR Penzion Jurášek s.r.o., IČ 04680766, a pověřenou osobou je stanovena Elen Hellerová.

Tento Ubytovací řád vstoupil v platnosti a účinnost dnem 1. 1. 2019.

 

Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

HR Penzion Jurášek, jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

 1. Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: HR Penzion Jurášek s.r.o., IČO: 04680766, se sídlem: 28. října 491/66, 702 00 Ostrava, DIČ CZ04680766, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 64768, adresa pro doručování elektronické pošty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefonní číslo: +420 555 500 300;

 2. hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb;

 3. označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování;

 4. cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je dle platného ceníku. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky;

 5. způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně;

 6. náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby;
 7. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu:

  ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

  Česká obchodní inspekce

  Ústřední inspektorát - oddělení ADR

  Štěpánská 15

  120 00 Praha 2

  Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Web: adr.coi.cz

  Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

 8. v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

 9. označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika;

 10. údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk;

O JURÁŠKOVI

Luxusní čtyřhvězdičkový penzion nabízí patnáct nadstandardně vybavených dvoulůžkových pokojů. Romantické pokoje s terasou a luxusní Juráškovo apartmá. Penzion Jurášek je situován v klidném prostředí nádherných Beskyd. Přijďte si zažít uklidňující atmosféru prostředí penzionu Jurášek, zregenerovat tělo i mysl a načerpat energii.

V polovině května 2018 byla v areálu penzionu otevřena nová budova – Malý Jurášek. Nachází se přibližně 100 metrů od hlavní budovy a poskytuje ubytování v šesti dvoulůžkových pokojích. V ceně ubytování je zahrnuta snídaně, neomezený vstup do hotelového wellness a vnitřního bazénu.

Rybník › Aktivity v okolí ›
Hřiště ›  
 

Restaurace

V našem penzionu víme, že to nejlepší jídlo pochází z české země. Proto jsou naše suroviny dodávány od farmářů z okolí Beskyd a Zlínského kraje.
Přijďte ochutnat některé z našich lahodných a moderně servírovaných jídel.

 

Fotogalerie

Wellness

Bazén

Bazén s příjemnou teplou vodou a krásným výhledem, kde si nejen můžete zaplavat (protiproud), ale také se nechat příjemně namasírovat podvodními tryskami.

Více >

Masáže

Originální procedury představují celostní péči – harmonizují na všech úrovních lidské bytosti a navozují pocit tělesné i duševní rovnováhy.

Více >

Sauny

Saunování patří mezi jedny z nejstarších regeneračních a relaxačních metod. Ve wellness Penzionu Jurášek si můžete vybrat ze tří typů saun. Naleznete u nás parní, bylinkovou a venkovní finskou saunu.

Více >

Privátní vířivka

Privátní vířivá vana na střeše penzionu Vám poskytne diskrétní odpočinek s krásným výhledem. Můžete si dopřát romantický večer se sklenkou sektu nebo relaxovat s přáteli. Privátní vířivá vana je až pro 5 osob, využít můžete masážní trysky a lehátka s perličkovou masáží.

Více >